Фiзика невпорядкованих систем

Теорiя рiдин i аморфних сплавiв Мiжчастинковi кореляцii у квантових системах Структура невпорядкованих систем Фiзичнi властивостi розплавiв i аморфних сплавiв Моделювання i симуляцiя структури i фiзичних властивостей Наноматерiали i нанокомпозити Ярослав Дутчак конференцiя невпорядкованi системи унiверситет кафедра фiзика метал моделювання аморфний сплав рiдина розплав полiмер рiдкий кристал технологiя iнформацiйне повiдомлення оргкомiтет тези ре страцiйна форма Yaroslav Dutchak conference disordered system modeling structure physical properties amorphous alloy liquid melt polymer liquid crystal

physics.lnu.edu.uapds2013